THÔNG TIN CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP, THAY ĐỔI, TẠM NGỪNG, GIẢI THỂ TRONG NĂMCông Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Tuyên Quang
CÁC NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP NGÀY 18/9/2015 CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NĂM 2017 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (giai đoạn 2016-2020) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tuyên Quang (Kèm theo Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
 2. Chiến lược phát triển đến năm 2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tuyên Quang (Kèm theo Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
 3. Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Chiến lược phát triển đến năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (Giai đoạn 2016-2020) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tuyên Quang
 4. Văn bản số 199/XSKT ngày 12/12/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tuyên Quang về việc công bố thông tin doanh nghiệp theo Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh
 5. Bản cân đối kế toán thời điểm 31/12/2016
 6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
 7. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp) năm 2016
 8. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016
 9. Văn bản số 139/BC-XS ngày 31/08/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo tài chính năm 2016
 10. Văn bản số 138/BC-XS ngày 31/08/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016
 11. Văn bản số 137/BC-XS ngày 31/08/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2016
 12. Văn bản số 136/BC-XS ngày 31/08/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016
 13. Văn bản số 135/BC-XS ngày 31/08/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và 3 năm gần nhất
 14. Văn bản số 134/KH-XS ngày 25/08/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tuyên Quang về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển doanh nghiệp năm 2017
 15. Cong văn số 142/XSKT ngày 7/9/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 16. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016
 17. Bảng cân đối kế toán năm 2016
 18. Báo cáo tài chính năm 2016
 19. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016
 20. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và 3 năm gần nhất
 21. Báo cáo trực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016
 22. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016
 23. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp năm 2017
 24. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp (2016-2020)
 25. Chiến lược phát triển của doanh nghiệm 5 năm (Giai đoạn 2016-2020)
Tổng số: 25 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
Nếu doanh nghiệp nào còn thiếu, vui lòng gửi thông tin về địa chỉ email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000 để được đăng tải kịp thời.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG