THÔNG TIN CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP, THAY ĐỔI, TẠM NGỪNG, GIẢI THỂ TRONG NĂMCông Ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Chiêm Hóa
CÁC NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP NGÀY 18/9/2015 CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NĂM 2019 1. Báo cáo tài chính năm 2019
 2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp, cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
 3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doan, cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
 4. Bản cân đối kế toán, tính đến ngày 31/12/2019
 5. Báo cáo kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán và đánh gái Đại Việt), đơn vị được kiểm: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chiêm Hóa năm 2019
 6. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chiêm Hóa năm 2019
 7. Thông tin chung về Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chiêm Hóa năm 2019
 8. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019
 9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020
 10. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2019
 11. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 12. Báo cáo tài chính năm 2018
 13. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018
 14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
 15. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018
 16. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 17. Thông báo người đại diện theo pháp luật được thực hiện việc công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chiêm Hoá
Tổng số: 17 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
Nếu doanh nghiệp nào còn thiếu, vui lòng gửi thông tin về địa chỉ email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000 để được đăng tải kịp thời.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG