• Công Ty TNHH MTV Hoàng Đức Tuyên Quang
  • Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

    Địa chỉ: Tổ 17 TP T. Quang

    Điện thoại: 0273510603

    Thông tin thêm: Khai thác đá