• Công Ty TNHH Trường Thành Tuyên Quang
  • Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

    Địa chỉ: Thôn Sông Lô 3 TP T. Quang

    Điện thoại: 0273 872549

    Thông tin thêm: Khai thác cát, sỏi