• Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Chiêm Hoá Tuyên Quang
  • Lĩnh vực hoạt động: Ngân hàng

    Địa chỉ: Trung Tâm I

    Điện thoại: 273851542

    Thông tin thêm: Hoạt động trung gian tiền tệ khác