• Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Lâm Bình Tuyên Quang
  • Lĩnh vực hoạt động: Ngân hàng

    Địa chỉ: Thôn Nà Khà

    Điện thoại: 273865218

    Thông tin thêm: Hoạt động trung gian tiền tệ khác