• Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Việt Mỹ - Vmi
  • Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

    Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Viettel Tuyên Quang, đường Bình T TP T. Quang

    Điện thoại: 273817476

    Thông tin thêm: Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón