• DNTN Sản Xuất Đá Đức Toàn
  • Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

    Địa chỉ: Tổ 18 TP T. Quang

    Điện thoại: 273827650

    Thông tin thêm: Khai thác đá