• DNTN Hồng Thêu
  • Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

    Địa chỉ: Viên Châu 2 TP T. Quang

    Điện thoại: 273873724

    Thông tin thêm: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét