• DNTN Vận Tải Và Xây Dựng Dũng Khẩn
  • Lĩnh vực hoạt động: Vận tải hàng hoá

    Địa chỉ: Số nhà 228, đường Phạm Văn Đồng, tổ 3 TP T. Quang

    Điện thoại: 0912 099478

    Thông tin thêm: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ