• Công Ty TNHH MTV Vận Tải Trung Ngọc
  • Lĩnh vực hoạt động: Vận tải hàng hoá

    Địa chỉ: Thôn Tân Thành 2 TP T. Quang

    Điện thoại: 0273 879066

    Thông tin thêm: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)