• Công Ty TNHH MTV Vận Tải Nam Dương
  • Lĩnh vực hoạt động: Vận tải hàng hoá

    Địa chỉ: Số nhà 244, đường Chiến Thắng Sông Lô, tổ 02 TP T. Quang

    Điện thoại: 985304636

    Thông tin thêm: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)