• Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Hóa Chất 13
  • Lĩnh vực hoạt động: Công nghiệp

    Địa chỉ:

    Điện thoại: 0273 878 103

    Thông tin thêm: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại